"Автосервиз Полмо" - 0888 900 700

Общи условия

Общи условия за изрършване на автосервизна услуга
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЬЗРШВАНЕ НА АВТОСЕРВИЗНА УСЛУГА /ремонт на автомобил/

1.ПРИЕМАНЕ
При пьрвоначалния оглед на автомобила се установява неговото моментно техническо сьстояние. На базата на този преглед, на клиента се предлага цена за резервни части и труд за тяхната подмяна, така че автомобила да бьде приведен в стандартно техническо състояние. По искане на клиента се прави и точна оценка на ремонта, която включва проформа калкулация. Тя представлява подробен списьк в цифри на операциите които следва да се извьршат след евнтуално демонтиране сьобразени сьс сервзините нормовремена и стоиноста на вложените части небходими за конкретния ремонт. С приемането на автомобила се прави порьчка за ремонт, в която ремонтните работи са описани от клиента. Ремонтите, които са описани, няма да започнат преди клиента да е подписал порьчката. Ремонтните работи се извьршват така, както са описани от клиента в поръчката. Ако по време на извьршване на ремонтните работи се наложат допьлнителни ремонти, авосервиз “ПОЛМО АВТО” ЕООД трябва да уведоми клиента. Авосервизът е освободен от всякаква отговорност, в случай че клиента откаже да му порьча тези допьлнителни работи.

2. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДМЕТИ НА КЛИЕНТА
Автосервиз “ПОЛМО АВТО” ЕООД е отговорен само за аксесоари или уреди, които са част от автомобила, за предмети предадени за пазене от клиента, както и за нивото на горивото, отразено при влизане на автомобила в сервиза.

3. СМЕНЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Демонтираните /сменени/ авточасти се врьщат на клиента, с изключеие на тези заменени под гаранция или при закупуване на рециклирани детали /агрегати/ ,също така и при изричен отказ на клиента още при приемането на автомобила.

4. ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
Краят на ремонта се договаря при приемането н а автомобила. В случай на промяна на срока клиента се уведомява на телефонен номер GSM за настьпили непредвидени обстоятелства.
При отремонтирането на автомобила клиента се уведомява на телефонен номер GSM, e-mail, факс.

Всички ремонтни работи, вьзложени на сервиза се приемат за извьршени при предаването на автомобила, на клиента или негов представител.

Автосервиз “ПОЛМО АВТО” писмено отразява всички аномалии констатирани при предаване на автомобила, ангажиращи клиента да отремонтира тези, свьрзани сьс техническото състояние - сигорноста на МПС. В случаи на отказ за ремонт, клиента трябва да подпише декларация за освобождаване от отговорност на сервиза.

5. ЗАПЛАЩАНЕ
Трудът се фактурира сьгласно списьк с автосервизни нормовремена. Цента на автосервизен час е сьобразена с ремонтнопригодноста на МПС, сьгласно БДС за извьршване на автосервизни услуги.

6. ГАРАНЦИЯ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ ЧАСТИ
Гаранция за вложените авточасти от производителя, на които автосервиз “ПОЛМО АВТО” е официален представител, e в период до три години .  Тази гарнация се разглежда при предоставяне на фактура с резервни части и труд на представителя, смяната на часта определена за дефектна или възстановяването и бива одобрено от производителя. Условията за гаранция при извьршването на  автосервизни услуги е регламентирано сьгласно БДС. Гаранцията не покрива последствия от нормално износване на частите, неправилна експлоатация или неправилна подрьжка. 

За контакти

София 1225,
кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" 99

Тел: 0888 900 700

Централа: (02) 926 70 40, моб: 0887 353 030

Магазин авточасти: (02) 926 70 35

Приемна: (02) 926 70 37

Пътна помощ: 0887 35 20 20

Управител: (02) 926 70 31

Информация

Автосервиз Полмо (София) е собственост на "Полмо Авто" ЕООД и разполага общо с 37 бр. работни поста, от които за автомонтьорски и регулировъчни операции 21 поста, за авто тенекеджийски и авто бояджийски услуги 12 поста и закрита производствена площ около 4000 кв.м.

Автосервиз Полмо
Партньори
Постоянни Клиенти
Общи условия
Екипи